KABISAAN NG PAGGAMIT NG GRAPHIC ORGANIZER SA PAGTUTURO NG PAGBASA

Randy Din |

October 16, 2019
Natural Sciences

Ang pagtuturo ay isang sining sapagkat ito ay isang gawaing nangangailangan ng mapamaraang paggamit ng kaalaman at kasanayan sa pagtatamo ng ninanais na bunga. Ito ay isang pagtulong sa pinakadakilang gawain ng pagkakawanggawa. Ang guro ay nagbibigay at ang mga mag-aaral ay tumatanggap ng kaalaman, karunungan at patnubay di sa pilit na paraan. Itinuturo niya sa kanila kung paano umunawa, magpahalaga, magpasiya at humusga sa katotohanan. Ginaganyak niya sa mga tinuturuan ang malayang pagsagot at pag-iisip kung paano ang isang guro sa Filipino ay inaasahang nagtataglay ng kasanayan at kahusayang umakay ng kanyang mga mag-aaral sa isang matagumpay na pagpapasya.

See Full Text

  Download PDF   Read Online