DOON O DITO, GANOON O GANITO: ISANG PAGGALUGAD SA PANANAW NG GURO HINGGIL SA KANYANG PAPEL SA PAGTUTURO NG AKADEMIKONG WIKANG FILIPINO SA ANTAS TERSYARYA

Allan de Guzman | Amur Mayor-Asuncion, Ed D |

October 16, 2019
Communication

Ang paglilinang ng akademikong wikang Filipino ang siyang pangunahing tunguhin ng kasalukuyang kurikulum sa Filipino sa antas tersyarya batay sa iniatas ng Komisyon ng Lalong Mataas na Edukasyon. Hindi na bago ang konseptong akademikong wika sa larangan ng edukasyong pangwika, partikular na sa Ingles bilang pangalawa at dayuhang wika. Binigyang -kahulugan ang akademikong wika bilang wikang may mataas na antas at nililinang sa mga mag-aaral upang magamit sa higit na matatayog na konsepto sa iba’t ibang mga larangan at nilalaman. Kung kaya’t para sa mga eksperto ng konseptong ito, ang maging guro ng akademikong wika ay ang pagiging isang guro rin ng nilalaman. Layunin ng pananaliksik na ito na matuklasan ang pananaw ng mga gurong-kalahok hinggil sa kanilang papel/gampanin bilang mga guro ng akademikong wika sa antas tersyarya.

See Full Text

  Download PDF   Read Online